Armenia EXPO Atlas Mall Certified Atlas Mall Certified CIS ٍEMAS Training, certification and evaluation Certificate Training World Wide On line Training
لیست دوره های آموزشی

عنوان دوره آموزشی

مدت دوره

روز

مدیریت محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه ای

مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی ISO14001:2015

2

ممیزی داخلی استاندارد ISO14001:2015

3

سر ممیزی استاندارد ISO14001:2015

5

آشنایی با مدیریت محیط زیست و طرح ممیزی EMAS

“Eco-Management and Audit Scheme”

2

مدیریت عالي زیست محیطي و ارزیابي چرخه عمر محصول(LCA)

-

مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی OHSAS 18001:2007

2

ممیزی داخلی BS OHSAS 18001:2007

3

سر ممیزی BS OHSAS 18001:2007

5

مبانی HSE-MS

2

شناخت اصول و مبانی HSE-MS

2

آشنایی با جنبه های زیست محیطی

2

ممیزی داخلی HSE-MS

3

مهندسی محیط زیست

-

آلودگیهای محیط زیست

-

شناخت محیط زیست

-

مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شهری

-

شناسایی آلاینده های زیست محیطی

-

مدیریت پسماند

-

مدیریت بازیافت

-

حقوق محیط زیست

-

اصول و مبانی امداد و نجات

-

مهندسی پسماندهای شهری

-

مخاطرات بهداشتی مکان های دفن

-

تعالی سازمانی

مدل هاي تعالی سازماني، خودارزیابي، تربیت ارزیابي و تدوین اظهارنامه بر مبناي الگوهاي مختلف شامل

- الگوي تعالی سازماني، ویرایش 93

EFQM 2010

EFQM 2003

- مدل جایزه ملي کیفیت ایران و جایزه ملي کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران (INQA)

- مدل تعالی منابع انساني(HRM)

- مدل توانمندسازي منابع انساني(HRE)

- مدل مدیریت سبز ایران(GMA)

 

تعالي سازماني ویژه مدیران ارشد

2

مدیریت پروژه

آشنایی با استاندارد مدیریت کیفیت در پروژه ها

(ISO10006 & ISO21500)

2

آمادگی آزمون PMP

2

مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

3

مدیریت پورتفلیو

5

مدیریت کیفیت

تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2015

2

ممیزی داخلی استاندارد ISO 9001:2015

3

سر ممیزی استاندارد ISO 9001:2015

5

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سيستم  مدیریت دارایی های فيزیکی مبتنی بر استاندارد ISO 55001:2014 2
مميزی داخلی سيستم مدیریت دارایی های  فيزیکی مبتنی بر استاندارد ISO 55001:2014 3

مدیریت منابع انسانی

3

ارزیابی بلوغ فرآیند های سازمانی (PST)

5

(BPM)  کسب و کار فرایندهاي کار مدیریت

2

مدیریت چرخه بهره وری

3

مدیریت فرآیند های سازمان

2

مدیریت استراتژیک

2

مدیریت زنجیره تأمین

2

مطالعات عارضه یابی سازمانی

2

مدیریت زمان

2

فنون خطاناپذیری Pokka Yoke براي کاهش خطاهاي انساني

2

کایزن عملیاتی با رویکرد FOCUS-PDCA ؛ بهبود مستمر فرآیندها

2

ساماندهی محيط کار؛ 5S

2

نگرش فرآيندی

2

بهبود مستمر؛ CIP

2

تکنیک های کیفیت

 

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA)

2

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP)

2

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)

2

کنترل آماری فرآیند (SPC)

2

آناليز علل ریشه ای؛ RCA

2

 توسعه عملکرد کیفیت؛  QFD

2

ابزارهای حل مساله  

2

هزینه های کیفیت ؛ COQ

2

حل مسئله از طریق تجزیه و تحليل  علل ریشه اي ؛ PS

2

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار؛ BPR

2

مدیریت امنیت و اطلاعات - فن آوری اطلاعات

مدیریت سیستم امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO27001

2

ممیزی سیستم امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO27001

3

بازآموزی مدیران و ممیزان سیستم امنیت اطلاعات

2

ممیزی سیستم امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO20000

2

سر ممیزی سیستم امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO27001

5

مدیریت کیفیت و ایمنی غذا و دارو

مبانی و تشریح الزامات استاندارد ISO22000

1

ممیزی داخلی استاندارد ISO22000

3

سر ممیزی استاندارد ISO22000

5

مدیریت ایمنی مواد غذایی  HACCP

2

GMP در صنایع غذایی

3

GMP در صنایع دارویی

3

مدیریت انرژی

مبانی و تشریح الزامات سيستم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO 50001:2011

2

مميزی داخلی سيستم مدیریت انرژی مبتنی بر  ISO 50001:2011

3

مبانی مميزی انرژی مبتنی بر استاندارد  ISO 50002:2014

2

سرمميزی سيستم مدیریت انرژی مبتنی بر  استاندارد ISO 50001:2011

5

پایش و هدف گذاري انرژي؛  Energy Monitoring & Targeting

2

اصول و مبانی سيستم هاي توليد همزمان برق گرمايش و سرمايش؛ CCHP

2

ارزیابی، اندازه گيری و صحه گذاری خط مبنا و  شاخصهای عملکرد انرژی در سازمان

2

مدیریت پيشرفته انرژی حرارتی در صنعت

2

مدیریت پيشرفته انرژی الکتریکی در صنعت

2

مدیریت مصرف و توليد هواي فشرده در  تاسيسات و کارخانجات صنعتي

2

مدیریت مصرف روشنایي در ساختمانهاي  اداري و صنعتي

2

مدیریت مصرف و توليد هواي فشرده در  تاسيسات و کارخانجات صنعتي

2

مدیریت مصرف روشنایي در ساختمانهاي  اداري و صنعتي

2

مدیریت و تحليل مصارف انرژی در ساختمان

2

مدیریت کیفیت در صنایع خودرو

تشريح الزامات استاندارد ISO/TS 16949:2009

2

ممیزی داخلی استاندارد ISO/TS 16949:2009

3

ممیزی فرایند مطابق با الزامات خودروسازان

2

رویکرد حل مسئله با متدولوژي شش سيگما 66

2

نگهداری و تعميرات بهره ور فراگير؛ TPM

2

نگهداری و تعميرات بر اساس قابليت اطمينان؛ RCM

2

اثربخشی جامع تجهيزات؛ OEE

2

ابزار دقيق پيشرفته

2

ممیزی محصول به روش؛ SQFE

2