Armenia EXPO Atlas Mall Certified Atlas Mall Certified CIS ٍEMAS Training, certification and evaluation Certificate Training World Wide On line Training
تجارب برتر

شرکت Quality austria در نظر دارد تا با به اشتراک گذاردن تجارب موفق "Best Practice" در بین شرکت های همکار خود زمینه رشد، توسعه و توانمند سازی آنان را فراهم آورد. از این رو از کلیه شرکت های همکار و دوستان گرامی دعوت به عمل می آید تا نسبت به ارسال موضوعات و فرآیندهای کاری که منطبق با الزامات استانداردهای مدیریتی بوده و در آن تجربه موفق و مفیدی داشته اند را با شرکت در میان گذاشته تا زمینه ترویج در بین شرکت های همکار فراهم گردد.

تماس با ما